Financieel risico

Bij ondernemen horen risico’s. Hier ontkom ook jij niet aan. Op zich is dat niet erg, want risico’s maken het ondernemen tevens interessant en spannend.

Het is van belang om risico’s in kaart te hebben en indien mogelijk beheersen. Een risico voor het ondernemerschap is feitelijk altijd een financieel risico. Wanneer je tegen een risico aanloopt, zitten daar namelijk altijd financiële consequenties aan. De mate waarin dit kan gebeuren bepaalt vervolgens in hoeverre het van belang is om daar maatregelen voor te nemen. In dit artikel vertellen we meer over de mogelijke financiële risico’s waar jij als ondernemer mee te maken kunt krijgen, hoe je deze in kaart kunt brengen en de mogelijke maatregelen die je kunt nemen.

Mogelijke financiële risico’s

Per onderneming zitten verschillen tussen de bestaande financiële risico’s. Dit zijn er echter teveel om allemaal in dit artikel te behandelen. Een belangrijk risico waar jij als ondernemer voor kiest, is dat de inkomsten onzeker zijn. Het wegvallen van klanten, en dus omzet, is iets dat bij het ondernemen hoort. Dit is met andere woorden niet weg te nemen. Een ander risico dat bij iedere onderneming speelt is het aansprakelijkheidsrisico. Wat als jij of één van jouw medewerkers schade aanricht bij anderen? Dan kunnen zij de schade op jouw onderneming verhalen. Dit heeft waarschijnlijk een financiële consequentie. Gelukkig is het risico af te dekken met een aansprakelijkheidsverzekering. Een ander, minder voor de hand liggend financiële risico is bijvoorbeeld het lekken van data. Hierdoor kan privacygevoelige informatie op straat belanden. Ook dit kan financiële gevolgen hebben. Uiteraard is er ook het debiteurenrisico. Wat doe je als één van jouw klanten niet of te laat betaald? Bij veel ondernemers is dit een onderschat risico, terwijl 25% van de faillissementen binnen het MKB te maken heeft met niet of te laat betalende klanten.

Een financieel risico in kaart brengen

Met risicomanagement kan je de financiële risico’s die voor jouw onderneming van toepassing zijn in kaart brengen. Risicomanagement is een cyclus die ervoor zorgt dat repeterende financiële risico’s inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van die gegevens wordt bepaald welke maatregelen genomen moeten worden. Het begint dus allereerst met het in kaart brengen van de aanwezige financiële risico’s. Vervolgens wordt er gekeken naar de mogelijke financiële consequenties van deze risico’s. Hierdoor kan bepaald worden of en welke maatregelen je dient te nemen.

Een voorbeeld van zo’n maatregel is dat er een verzekering gesloten wordt om het risico zo goed mogelijk af te dekken. Daarnaast kan het ook een maatregel zijn om een bepaalde activiteit zelfs volledig te stoppen. Wanneer uit een activiteit een te groot financieel risico komt die onbeheersbaar is, dan kan dit een verstandig besluit zijn. Het laatste onderdeel van risicomanagement is tevens weer de eerste stap. De financiële risico’s worden opnieuw inzichtelijk gemaakt. Hieruit wordt duidelijk of de genomen maatregelen effect gehad hebben. Bovendien zijn er altijd veranderingen binnen ondernemingen die het verstandig maken om financiële risico’s repeterend in beeld te brengen en te bepalen of er maatregelen genomen moeten worden.

Het debiteurenrisico als financieel risico

Een risico dat veel ondernemers onderschatten is het debiteurenrisico. Toch is het verstandig hier goed naar te kijken en eventueel maatregelen voor te nemen. Wanneer debiteuren niet of te laat betalen kan dat namelijk behoorlijk vervelende financiële gevolgen hebben. Zeker als het betekent dat er bij jouw onderneming problemen ontstaan bij het betalen van de rekeningen. Het te laat betalen van facturen betekent ook dat je minder liquiditeiten tot uw beschikking heeft. Deze liquiditeiten kunnen echter van pas komen om jouw groeiambities te financieren. Maatregelen die je kunt nemen om het debiteurenrisico te verkleinen zijn allereerst het inrichten van een strak debiteurenbeheer. Zorg dat je tijdig factureert en volg nauwlettend of de betalingstermijn niet overschreden wordt. Wanneer dit wel het geval is, dan is het verstandig tijdig een herinnering te versturen. Als je op deze manier er kort op zit, dan zal jouw klant ook meer drang voelen om tijdig te betalen.

Financieel risico en Atradius

Een kredietverzekering van Atradius is een uitstekend middel om het debiteurenrisico af te dekken. Allereerst kan je vooraf een goede kredietwaardigheidscheck uitvoeren. Je weet dan van tevoren concreet of deze potentiële klant in staat is de facturen op tijd te betalen. Mocht ondanks jouw strakke debiteurenbeheer de betaling uitblijven? Dan kan je de vordering overdragen aan Atradius Collections, een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Wanneer de vordering uiteindelijk oninbaar blijkt te zijn, dan is 90% van de vordering verzekerd. 

Ben je op zoek naar manieren om kosten te besparen en je financiële situatie te verbeteren?

Bij Atradius helpen we je graag!